وقوع حریق در تابلو برق یک شرکت دولتی مشهد

در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۹۳  در تابلو برق اتاق سرور یکی از شرکت های بزرگ دولتی مشهد، حریق رخ داده و کپسول اتوماتیک ایروسل داخل تابلو عمل نموده و عملیات اطفاء انجام شده و حریق را کنترل نموده است.

کل فضای اتاق سرور نیز مجهز به سیستم اطفاء گازی ایروسل مجزا بوده ولی کپسول ایروسل داخل تابلو به صورت موضعی با خسارت بسیار کم ، حریق را کنترل نموده و سیستم اطفاء حریق کل اتاق عمل ننموده و از هزینه های بالای جایگزین نمودن کپسول جلوگیری نموده است و همچنین با سرعت بسیار بالا کپسول داخل تابلو عمل نموده و خسارت وارده را بسیار کاهش داده است.

 

IMG_2536 IMG_2535 IMG_2533