بازدید کارشناسان اداره استاندارد از پروسه تولید محصولات هارنس

به منظور دریافت استاندارد ملی بارنده های آبفشان (اسپرینکر) تولید شده برند هارنس ، بازدید از پروسه تولید ، انبار مواد اولیه و اساسی ، واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه  توسط کارشناسان محترم اداره استاندارد خراسان رضوی صورت گرفت و کلیه آزمون ها و تست های اسپرینکلر مطابق استانداردملی شماره ۱-۲۲۲۵۳ جهت انواع اسپرینکلرهای تولید شده به صورت موفقیت آمیز انجام پذیرفت.