بارنده آبفشان “هارنس” دارای استاندارد ملی ایران

بارنده آبفشان “هارنس” هم اکنون با رعایت کلیه آزمون های استاندارد شماره ۱-۲۲۲۵۳ موفق به دریافت نشان ملی استاندارد ایران گردید.